17.4.08

On és?S'observa que aquest estany està constituït per circumferències. Aquestes circumferències són dolines, és a dir, esfondraments del terreny.

Com és que s'esfondra el terreny? L'aigua subterrània emergeix en aquesta zona i dissol els guixos que hi ha en profunditat, els espais dissolts i buits s'enfonsen i donen lloc al fons de l'estany.

Com és que emergeix aquí l'aigua? Hi ha una falla orientada segons la llargada del llac que separa materials permeables i solubles (guixos) de materials impermeables (argiles) situats sota la ciutat. En trobar-se l'obstacle l'aigua subterrània només té una sortida, la superfície i origina l'estany.

L'aigua que emergeix on va? L'aigua sobresurt de l'estany i al llarg del temps ha circulat per sobre de les argiles impermeables, aquesta ha generat travertins. La ciutat està construïda sobre aquests travertins pels quals hi circula l'aigua que contínuament aflora pel fons de l'estany i en sobresurt.