26.11.07

Marbres i granits

Un marbre és una roca metamòrfica formada a partir de l'escalfament de roques carbonatades com calcàries. Està format per petits cristalls de calcita de color transparent o blanc; les coloracions diverses són degudes a impureses de la roca carbonatada original com argiles, sorres o òxids. El marbres es pot ratllar amb una moneda o navalla i pot presentar porositats.
Un granitoid és una roca plutònica formada a partir del refredament lent d'una cambra magmàtica a certa profunditat. Està format principalment per quars, feldspats i biotita i/o altres miques, i molts altre minerals més en menor quantitat. Les coloracions que presenten són bigarrades en funció dels minerals anteriors (quars transparent, feldspats blancs o rosats, i biotita negre). La seva duresa és molt superior a la de metalls d'ús habitual com navalles; i no presenta porositats on s'hi puguin crear nuclis bacterias.Què hi tenim a les nostres cuines?

2 comentaris:

CresceNet ha dit...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.

Darline ha dit...

Jo hi tinc granit... el marronós de l'esquerra :)